Pożegnanie emerytek

15 września odbyło się miłe spotkanie członków związku i sympatyków, podczas którego pożegnano uroczyście trzy osoby, które niedawno przeszły na emeryturę. Wbrew obecnym zwyczajom nowej dyrekcji Związek chce podtrzymać dobrą tradycję jaka była w Pałacu Młodzieży i podziękować wieloletnim pracownikom za ich zaangażowanie i pracę. Każda z Pań otrzymała drobne prezenty a spotkanie było świetną okazją do wymiany poglądów jak bardzo zmieniła się sytuacja w „naszej” placówce.

Oświadczenie

Zamieszczam moje oświadczenie na temat postępowania dyrekcji wobec pracowników i zagubienia dokumentów-dzienników grup:

                Katowice, 23. 08. 2020

                                                                              Oświadczenie

                Po zapoznaniu się z pismem pokontrolnym audytu przeprowadzonego w Pałacu Młodzieży, gdzie jest wspomniane, że nie prowadziłam zajęć w dwóch grupach z powodu braku uczestników i stwierdzeniu iż nie ma dzienników dwóch grup, oświadczam, że w roku szkolnym 208/19 prowadziłam 4 grupy zajęciowe i 4 dzienniki.

 Zajęcia odbywały się regularnie przy średniej frekwencji uczestników i były kontrolowane zarówno przez kierownika Pracowni jak i  nadrzędną  Dyrektor -Elżbietę Michalską. Po zakończeniu zajęć w czerwcu dzienniki zostały przekazane kierownikowi – Jarosławowi Majewskiemu w ilości czterech. Mam świadków prowadzonych zajęć w postaci uczestników-uczniów Szkoły Społecznej  ( grupa radiowa-młodsza) oraz uczniów i nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach ( redakcja gazety PRZECIEK), z którymi współpracowałam przy tworzeniu gazety szkoły Przeciek.

Zdajecie sobie także sprawę Państwo, że nie było takiej możliwości abym miała przyznane za tamten rok 12 godzin bez odpowiedniej liczby uczestników i grup i nie prowadziła zajęć oraz  dzienników,  wobec czego zgłaszam fakt zagubienia dokumentacji moich zajęć w postaci dzienników w/w zajęć.

Uważam także, że była to celowa działalność dyrekcji na szkodę pracownika, gdyż wcześniej byłam niesłusznie ukarana naganą , oskarżana o kłamstwa i oszustwo, straszona dyscyplinarką i doniesieniem do prokuratury co wpłynęło bardzo niekorzystnie na moje zdrowie. Zostałam także zmuszona do przejścia na emeryturę na niekorzystnych warunkach a wszystko to razem stanowi  dyskredytację całej mojej 25-letniej pracy na rzecz tej placówki.

                                                                                                                                             Podpisano

                                                                                                                                      Ewa Maj – Sroślak

Porady prawne

Zasięgałam dzisiaj porady prawnej w Państwowej Inspekcji Pracy w dwóch sprawach:

  1. Dozwolony jest 11-godzinny tryb pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, jeśli pracodawca odpowiednio to zrekompensuje, czyli np. da dzień wolny po 11 godzinach pracy. Ważne aby był zachowany 42 godzinny tydzień pracy. Proszę pracowników obsługi o wypowiedzi na temat tego czy ten tryb jest przestrzegany.
  2. Pracownicy mogą pracować w niedzielę za normalne wynagrodzenie jeśli otrzymają w zamian dzień wolny od pracy w innym dniu-jeśli pracują dłużej niż 5 dni w tygodniu, muszą być zapłacone nadgodziny w dodatkowym dniu. Tu także proszę o zabranie głosu w tej sprawie…

Czas pracy

Katowice, dnia 23/06/2020Znak: ZZPPM.024.06.20

DyrektorPałacu Młodzieżyim. prof. Aleksandra Kamińskiego

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Prosimy o wyjaśnienie jak jest zaplanowany czas pracy pracowników obsługi: w szatni, na portierni, na monitoringu, ponieważ wg posiadanych przez nas informacji mają oni 11 godzinne dyżury, co jest niezgodne z Kodeksem Pracy.

Odbyło się Walne Zebranie

Odbyło się Walne Zebranie naszego Związku i wybrano władze: Zarząd, Komisję Rewizyjną. Rozpoczynamy działalność związkową. Wysłaliśmy cztery pisma do Dyrekcji Pałacu Młodzieży w sprawie warunków pracy w placówce. Otrzymaliśmy odpowiedzi na dwa, stwierdzające, że wszystko jest zgodne z przepisami. Wypowiedzą się na ten temat nasi prawnicy. Dwa pozostałe pisma, mimo upływu terminu, nie doczekały się odpowiedzi.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników Pałacu Młodzieży, którzy mają dość upokarzania i lekceważenia ich godności i praw pracowniczych.

Zebranie założycielskie

29 stycznia 2020 roku grupa pracowników Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach zdecydowała o utworzeniu Związku Zawodowego. Do Sądu Rejestrowego wpłynął już stosowny wniosek o jego rejestrację.